Ogłoszenie

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.).

Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. 

UWAGA!

ZMIANY W SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ!

Szanowni Państwo,

mając na uwadze stan epidemii obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2021 r. zawiesza się do odwołania możliwość osobistego składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej. 

Wniosek, można składać:

  1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres sekretariat@mcm-milicz.pl

  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Milickie Centrum Medyczne sp. z o. o. ul Grzybowa 1, 56-300 Milicz


Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – gotowy druk do pobrania dostępny na stronie internetowej:
www.mcm-milicz.pl

Przygotowaną dokumentację medyczną dostarczymy Państwu w formie papierowej lub płyty CD pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku po opłaceniu kosztów przesyłki na konto MCM,zgodnie z cennikiem na stronie. 

W celu weryfikacji Państwa tożsamości i uprawnień do złożenia wniosku, zespół udostępniający dokumentację medyczną skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

Do listu dołączona zostanie faktura za koszty przesyłki oraz faktura (jeżeli dotyczy) za usługę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Szpitala i koszty przesyłki.

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 wraz z późn. zm.) Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 może pobierać opłatę.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegółowy cennik jest dostępny na stronie internetowej szpitala: www.mcm-milicz.pl

Maksymalna wysokość opłat za:

jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

jedna strona kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

Formularze do pobrania:

1.    Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej PDF
2.    Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej DOC
3.    Wniosek o udostępnienie zdjęcia RTG PDF
4
.    Wniosek o udostępnienie zdjęcia RTG DOC