Ogłoszenie

Historia szpitala

Szpital Powiatowy w Miliczu, wcześniej Szpital im. Św. Barbary, utworzony został bezpośrednio po wojnie, pod koniec 1945 roku. Mieścił się on w starym budynku poniemieckiego szpitala przy ul. Majora Lagina, obecnie ul. Armii Krajowej 16. W 1956 r. szpital powiększył się  o nowy budynek przy ul. Kościuszki 2. Początkowo funkcjonowało w nim pięć oddziałów: internistyczny, chirurgii ogólnej, ginekologiczno – położniczy, noworodkowy oraz dziecięcy. Z początkiem lat 70- tych dodatkowo uruchomiono 3 – łóżkowy oddział intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, a w dalszej kolejności również laboratorium szpitalne i niezbędne pracownie.

W myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1973 r. w sprawie organizacji zespołów opieki zdrowotnej utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej w Miliczu. Zarządzeniem nr 284 Wojewody Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 1992 r., dokonano wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i powołano Radę Nadzorczą Zespołu Opieki Zdrowotnej w Miliczu. W związku z reformą administracyjną kraju i zmianą zasad finansowania opieki zdrowotnej przekształcono Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 1 stycznia 1999 r. Powiat Milicki przejął uprawnienia organu założycielskiego wobec ZP ZOZ.

Inwestycja centralna „Szpital w Miliczu”

Ważną datą w historii szpitala był dzień 6 listopada 1981 r., kiedy to podjęto uchwałę rządową o rozpoczęciu budowy nowego szpitala w Miliczu. Zakładano wówczas, że milicki szpital będzie jednym ze strategicznych obiektów szpitalnych zabezpieczających ewentualne potrzeby wojskowe. Sprawiło to,  że skala inwestycji znacząco wykraczała poza potrzeby lokalnej społeczności.

Pozwolenie na budowę nowego obiektu uzyskano w styczniu 1984 r., jeszcze w tym samym roku rozpoczęto prace budowlane, jednak zasadniczy postęp robót nastąpił dopiero w latach 1993 – 2003.  Poszczególne bloki kompleksu sukcesywnie oddawane były do użytku. Ostatecznie budowę szpitala zakończono w 2008r., niemal po 25 latach od rozpoczęcia inwestycji.

Kalendarium

1994r. – budynek C – uruchomiono Przychodnię Specjalistyczną, pracownie diagnostyczne, budynek kotłowni, hydrofornię, agregatorownię.

1997r. – budynek D – uruchomiono Dział Pomocy Doraźnej, Stację Dializ, oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

1999 r. – budynek A – przeniesiono ze starej bazy przy ul. Armii Krajowej i Kościuszki, wszystkie oddziały szpitalne (chorób wewnętrznych, dziecięcy, ginekologiczno – położniczy, noworodkowy, chirurgii ogólnej oraz izbę przyjęć), laboratorium centralne, aptekę szpitalną oraz komórki administracyjne i techniczne.

2000r. – budynek A - uruchomiono oddział rehabilitacyjny i neurologiczny (funkcjonował do 2005 r.)

2003 r. – budynek B - uruchomiono Blok Operacyjny i Dział Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG),

2006r. – budynek E – zaplanowany pierwotnie jako docelowa baza oddziału rehabilitacji, kuchni i pralni, nie został w pełni ukończony. Realizacja objęła tylko kuchnię, niestety nie została ona ukończona i uruchomiona.

2008r. – budynek E i N –w wyniku połączenia ZPZOZ w Miliczu z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrii w Krośnicach w budynku ulokowano oddziały psychiatrii dla dorosłych A – męski, B – żeński, C – koedukacyjny, oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży.

- budynek C – uruchomiono oddział detoksykacji alkoholowej

- budynek A – uruchomiono oddział terapii uzależnień od alkoholu.